Opasni anti-amerikanizam

Opasni anti-amerikanizam

1. Uvod
      Da će se “Arbitraža” oko granice sa Slovenijom u Savudrijskoj Vali pretvoriti u perfidnu otima?inu velikog dijela hrvatskog mora, te nesagledivom političkom štetom po Hrvatsku, bilo je jasno prije nego je bila potpisana.
      Kada je perfidna prevara otkrivena, glasnogovornica EC kaže: “...da Arbitraža nema alternative“! Tko perfidno vlada Europom iz sjene implicitno je jasno, pa može ostati neizre?eno ( omit the obvious).
      Američko Veleposlanstvo:  “... riješite taj bilateralni problem što prije...“!
2. Anti-Amerikanizam u ispranim mozgovima
 Osoba koja je radila u New Yorku nekoliko godina, pro?itavši Ognjištara u mRa?noj demoNkraciji, kaže da » je knjiga dobra, ali da pre više hvalim Amerikance «! Sretavši ?esto  naglašeni anti-amerikanizam, osje?ao sam nužnim napisati ovaj tekst.
 Vidim iz tramwaya starog poznanika s bar tridesetak kg viška. I sine mi:Mnogi koje poznam govore o debelim Amerikancima, a ja se jedva mogu sjetiti pokojeg poznanika! Stotine njih su sportaši, a od nekoliko tisu?a koje sam sretao unutar Co(bumo rekli:poduze?a) mogu se sjetiti jednog, možda nekolicine debelih. Gdje su svi ti debeli Amerikanci!? U ispranom umu »gra?ana ove zemlje«. 
 Razmišljaju?i o ludosti, ali i pogubnosti tog stava(ne mišljenja, jer je takav stav rezultat ne razmišljanja) razmotrimo neka pitanja i ?injenice.

3. Kome bi koristio hrvatski anti-amerikanizam?
 Ve? bi sama ?injenica da je Amerika jedina super sila, trebala biti dovoljna svakom razumnom da shvati posljedice vrlo sofisticiranog pranja mozga, kojeg je inducirani anti-amerikanizam cilj. Kada se tome dodaju »blagodati«, po?evši od »zajedni?kog jezika« Vuka Kara?i?a, preko nametnute srbske monarhije i komunisti?ko-»humanisti?ke« titoslavije, preko Dakse, Bleiburga, Tezna, Macelja, Jazovke, pa sve do embarga na oružje, Vukovara , Dubrovnika i Škabrnje, ali i Savudrijske Vale(!), koje su nam udijelili Talijani, Englezi, Francuzi, Srbi i Zlovenci, onda mogu?i hrvatski anti-amerikanizam poprima satiri?no-tragi?ne oblike. Što bi svi oni dali da naš opravdani gnjev zbog danteovskih patnji, koje su priredili Hrvatskome Narodu, bude uperen protiv nikog drugog nego Ameri?ke Republike!?  Ako ne znaš što (ne)u?initi, (pro)pitaj neprijatelja!
4. Tko su bili nositelji anti-amerikanizma u (bližoj) prošlosti?
 Stariji ?e se lako sjetiti, koju je mržnju sijala jugo-komunisti?ka vlast tijekom 45 godina komunisti?kog mraka, ili kako bi rekao yu-sipovi?, - (jugoslavenskog) »svijetla«! Iako danas bivši nositelji tog komunisti?kog mraka nisu više tako otvoreni, mržnja prema istini, slobodi, radu, blagostanju i pravdi ostala je ista, ako ne i ve?a! Ima li išta na svijetu u ?emu se možemo složiti s nositeljima jugo-komunizma? Je li mogu?e da je jedino anti-amerikanizam, toliko mogu?e poguban za Hrvatski Narod, ono u ?emu se slažemo!?
5. O sintagmi »anglo-american«, koja tako podsje?a na »srbsko-hrvatski«!
 To?no je da postoji anglo-ameri?ka oligarhija, isto kao srbsko-hrvatska, odnosno jugoslavenska oligarhija, ali sama pomisao na sli?nost, a kamoli prijateljstvo, izme?u Engleske i Amerike, Engleza i Amerikanaca je suluda, baš kao bilo kakva sli?nost izme?u Srba i Hrvata, a »prijateljstvo« je bolje i ne spominjati! Umjesto ljutnje, ili možda ne?eg ja?eg, prema Ameri?kom Narodu i njegovoj Republici USA zbog male, premda mo?ne engleske Amerike, koju kad kad nazivamo masonskom ili bankarskom, moramo uspostaviti duboke i široke prijateljske veze s ameri?kom Amerikom, tehnološkom Amerikom! Pojednostavljeno, ameri?ka Amerika je Ameri?ki Narod, dok englesku Ameriku ?ine nostalgi?ari nekadašnjeg britanskog imperija, nešto kao naši srbo-hrvati, jugosloveni, dakle nešto najgore što je svijet vidio! Ameri?ka Amerika je Amerika grandioznog znanstvenog i tehnološkog napredka, nezamislivog blagostanja i slobode! Da, slobode! U Americi nema i ne može biti zakona o verbalnom deliktu(Amendment 1 Ameri?kog Ustava1), recimo izraženoj sumnji ili nijekanju tzv. »koncentracionih logora«, koji su u Kanadi, Njema?koj i Austriji kažnjivo djelo zbog kojeg su neke osobe odslužile ili služe zatvorske kazne!  

6. Imperij, neprijatelj svake Republike, svake slobode, svake demokracije
 Cijela poznata ljudska povijest je sraz ideje Imperija i Republike, ideje oligarhije, plutokracije ili UDBOkracije s idejom slobode. Slobode pojedinca i slobode Naroda! Smisao imperija je vladati i ne raditi, odnosno plja?kati podjarmljene! Suprotno, Amerikanac radi najviše i najproduktivniji je radnik na svijetu. Sje?am se kada je naš vice president rekao od prilike:inžinjer koji ne radi ( barem ) 12 sati dnevno, traba razmišljati o promjeni profesije! Ameri?ki profesionalac, odvjetnik, lije?nik ili inžinjer, radi 60, pa i 80 sati tjedno. Najproduktivniji je, jer je najbolje treniran(školovan), pa je tako ve?  prije oslobo?enja od Engleza 1776. godine Amerika imala deset sveu?ilišta dok je Engleska imala (samo) dva. Poimeni?no, sveu?ilišta i godine utemeljenja:Harvard, utemeljen 1636., William and Mary, 1693., Yale 1701., Moravian 1742., Princeton 1746., Pennsylvania 1751., Columbia 1754., Brown 1764., Rutgers 1766. i Dartmouth 1769.
 O proglašenju nezavisnosti 4. srpnja 1776. i ratu za oslobo?enje od Britanske kolonijalne vlasti Hrvati imaju osnovne spoznaje, ali je za?u?uju?e neznanje o britanskoj agresiji 1812. godine, kada je Britanija napala mladu Ameri?ku republiku i spalila Washingon DC, uklju?uju?i i Bijelu ku?u, dok je supruga predsjednika Madisona uspjela spasiti portret Georga Washingtona, izvadivši ga iz rame i smotanog sklonila na sigurno.
 Ameri?ki patriot, nacionalist, kako bi komfašisti rekli, se grozi od pomisli da bi Amerika mogla postati imperij i svijestan je opasnosti, kao što je opisao u Tragedy and Hope Carroll Quigley, da ako se zapadni svijet ne reformira, postat ?e univerzalni imperij i time propasti! 
 Jedan moj kolega, pravi Minnesotan, bi pozvan sa suprugom na druženje sa šest engleskih parova. Poslije kaže, -nisam mogao podnijeti njihov imperijalizam. Nikad više s njima!
Moja su mnogobrojna iskustva sli?na: arogancija u opho?enju, te prikrivena mržnja i zavist na sve ameri?ko, iz ?ega je o?ito da Englezka nikada nije prežalila gubitak Amerike niti se je pomirila s njime! 
 Kada je Bill Clinton u Berlinu predavao originalni ameri?ki ustav pisan njema?im jezikom, rekao je od prilike da ništa nije nemogu?e i da je Amerika imala dva rata protiv Njema?ke i tri protiv Britanije!
I da završimo s Mark Twainom:
"Englez je osoba koja ?ini stvari, jer su ve? prije bile u?injene. Amerikanac je osoba koja ?ini stvari, jer nikad prije nisu bile u?injene." 
"An Englishman is a person who does things because they have been done before. An American is a person who does things because they haven't been done before."

7. Tko i kako širi anti-amerikanizam?
 Prate?i medije na englezkom jeziku tijekom tridesetak godina odmah upada u o?i bezbrojna paljenja ameri?ke zastave, dok se je jedva mogu?e sjetiti slika paljenja britanske zastave. Uzprkos ?injenici da su Englezi, u vojnim intervencijama to je najvidljivije, skoro uvijek uz Amerikance, valjda zbog one njihove: Prijatelju treba uvijek biti blizu, a neprijatelju još i bliže!
 Englezka zavist ameri?koj mo?i i bogatstvu naj?eš?e se može sresti u obliku naoko blage kritike, da Amerikanci na kraju sve u?ine dobro, nakon što su probali sve ostalo. Ili ona o ameri?kim miši?ima i englezkom mozgu(English brains and American brawn)!
 Tko nije ?uo onu kako su Ameriku stvorili pijanci, razbojnici i ubojice!? Pijanci i razbojnici nigdje i nikada nisu ništa stvorili! Kolonija Massachusetts je imala zakon o obaveznom školovanju ve? oko 1640. Svako naselje od 50 ku?a moralo je imati u?itelja, svako naselje od 100 ku?a moralo je imati glavnog u?itelja( master teacher ), koji je sposoban u?enike pripremiti za sveu?ilište, kojih je ve? bilo 10 prije oslobo?enja od Engleza! Ameri?ki je radnik oko 1830. 5 do 6 putao produktivniji od Englezkog i Njema?kog! Par godina nakon otkri?a željeznice, Amerika ima više pruga nego cijeli svijet zajedno! Jesu li to sve postigli pijanci i kriminalci!? Ne! To su postigli slobodni ljudi mlade republike, najbolje školovani na svijetu, a ne robovi/subjekti( zapravo objekti) imperija!
 A tko su bili u Hrvatskoj najve?i mrzitelji Amerike i širitelji laži i izmišljotina? Komunisti, danas antifašisti! Poznatim floskulama o tzv. potroša?kom društvu, to je valjda tamo gdje police u du?anima nisu prazne i o tzv. lažnoj demokraciji, jer je valjda titina bila jedina istinska, kom-fašisti su dodali onu:EUnema alternative! Ima, nezavisna,  samostalna i suverena Hrvatska Republika.
 Hrvatski je Narod kroz tisu?lje?a bio nositelj i ?uvar pravednosti i ideje slobode ?ovjeka i naroda, pa se biranje narodnih vladara moze smatrati prete?om demokracije, koju su danasnji globalisti, nekadašnji fašisti i komunisti, nagrizli do karikature. «Otkrivaju?i Ameriku», nužno se dolazi do zaklju?ka da je Ameri?ka Republika bila inspirirana i nastala na ideji Dubrova?ke Republike, ideji slobode ?ovjeka i naroda. Ideju slobode, kroz stolje?a, nitko nije bolje održavao i simbolizirao od Dubrova?ke Republike. S druge je strane Dubrova?ka Republika, ostatak ostataka nekad slavnog, mo?nog i pravednog Hrvatskog kraljevstva, bila potpuno svijestna opasnosti koje Britanski imperij predstavlja za ?ovje?anstvo, pa je to bio još jedan razlog što je prva priznala 1776. godine Ameri?ku samostalnost.

8. Sje?anja na dalju i bližu prošlost
 a) Kolike su politi?ke razlike izme?u »anglo-ameri?kih« prijatelja odli?no se vidi ?itaju?i Ivu Omr?anina(ENIGMA TITO). U knjizi od 450 stranica, tiskanoj 1984. godine auktor nizom službenih dokumenata dokazuje tko je bio Josip Broz Tito, britanski agent vrbovan 1927.-1928., treniran u Campu-X u Kanadi. Kroz svog agenta, vladala je Britania komunisti?kom ju.... 45 godina, pa je ujedno i bila okupator Hrvatske. O izru?enju Hrvata (Bleiburg), da su Englezi ( Britanci) izru?ili Hrvate suprotno dogovoru i zahtjevu Amerikanaca:
Ovdje, vršitelj dužnosti Tajnika Grew kaže da Amerikanci ne razumiju zašto Britanci nisu zaustavili izru?enje Hrvata kao što su Amerikanci zahtijevali. Ameri?ki stav je jasan:ne izru?iti Hrvate. Britanski stav je jasan: izru?iti Hrvate. 
 b) Kako se dva Britanca (provode?i službenu državnu politiku!) nisu držala dogovora s Amerikancima o ne izru?enju Hrvata:
Kristalno jasno:Britanski Field Marshal Harold Alexander i residentni ministar Maurice Harold Macmillan nisu poštivali dogovor s Amerikancima. Britanci su jednostavno postupili otvoreno protiv dogovora s Amerikancima: ne izru?iti Hrvate. To je Britanski politi?ki, diplomatski i vojni ?in rata – zlo?in rata – izvršen od kriminalaca rata. Str. 244.
I dalje:
 c) ... Field Marshal Alexander ... je dao naredbu prisilivši na predaju Hrvatske Vojske i civile na Bleiburgu 15. svibnja 1945. Velikodušan kao što je bio, pitao je jugoslavenskog ?elata Tita, da bude tako velikodušan da prihvati na pokolj sve Hrvate prisiljene od Britanaca na predaju. ?elat( mesar ) ih je sve pobio. Str. 246.

 Kako se Draža Mihajlovi? NIJE borio protiv Nijemaca, a pogotovo ne Talijana s kojima je sura?ivao, nego mudro »odmarao« ( bez »se«! ) i kako je izgubio britansku podršku:
»Rje?itost« Draže Mihajlovi?a u pijanom stanju kako bi se »Britanci borili do posljednjeg Srbina« stajala ga je britanske podrške, a na kraju i života.

 Da se u politici podlog Albiona ništa nije promijenilo od Kopitara i vukovog jezika, osjetili smo na embargu na oružje po?etkom srbske agresije 1990./1991., tijekom cijelog rata, progonom Gotovine, Norca, Kordica i ostalih hrvatskih osloboditelja, kao i sabotažom hrvatskog pristupa EU. 
 Suprotno tome, usprkos protivljenju Albiona, Clintonova Administracija je pomogla na mnoge na?ine Hrvatskoj, a G. Bush je održao povijestni govor na Markovom trgu, koji je bio fakti?ko priznanje prijateljskoj Hrvatskoj i formalni završetak nesretnih okolnosti Drugog Svjetskog rata. Da pravog neprijateljstva izme?u Hrvatske i Amerike nije niti bilo dokaz je više nego prijateljski tretman i pomo? zarobljenim ameri?kim pilotim, koji su slobodno šetali Zagrebom, a moj ih se prijatelj sje?a sa Star?evi?evog trga!
 Da ni Amerika nije pošte?ena intriga podlog Albiona najbolje potvr?uju nedavni doga?aji, koje je izvrstno opisao Domagoj Bari? u Hrvatskom listu br. 322 od 25. studenog 2010. godine, citaraju?i Glenn Back-a(Fox News):»Sa svojom zakladom Otvoreno društvo, osnovano 1979. godine, Soros je finacirao ‘baršunastu’ revoluciju u ?eškoj,  ‘naran?astu’ u Ukrajini, ‘ruži?astu’ u Gruziji. Tako?er je sudjelovao u organiziranju državnih udara u Slova?koj, Hrvatskoj i Jugoslaviji. Tko je slijede?i? Mi, Amerika!«.
 I dalje:Soros je, veli Beck, «glava zmije» koja želi uspostaviti «novi svjetski poredak», «jednu svjetsku vladu» u ?emu klju?nu ulogu ima Federal Reserve(Ameri?ka Središnja banka).
Zanemarimo ?injenicu da Soros nije «glava zmije», nego samo mali pijun?i? prave zmije, i pogledajmo što kaže Arthur Clarke u »2061:Tre?a Odiseja«, stranica 18:Bilo je iznena?uju?e malo otpora kada je taj popularni monarh, Edward VIII, izabran za prvog Planetarnog Predsjednika, s otporom samo tucet država. »Planeta Goli Otok«, rekao bi Ognjištar u mRa?noj demoNkraciji! 
 I sada, ti Sorosevi pioniri, nekad titini, sve medijski ‘uglednici’, pokušaju nas uvjeriti da svo zlo dolazi iz Amerike, a ne njihovog ljubljenog ?etni?kog opanka i podlog Albiona!.

   

1 Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Veröffentlicht in Hrvatska

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments